Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Sobota 19 wrze?nia 2020 r.
Strona G?ówna

UCHWA?A Nr 29 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: polityki kadrowej

 

Na podstawie art. 48 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U.  Nr 65, poz. 385) stanowi si?, co nast?puje:

§ 1

W polityce kadrowej Uniwersytetu nale?y zwraca? uwag? na te dzia?ania, które powinny sprzyja? umacnianiu i rozwojowi uprawnie? akademickich, a tak?e kierunków kszta?cenia i problemów badawczych – zgodnie z  planami rozwojowymi wydzia?ów.

 1. Zatrudnianie i awansowanie nauczycieli akademickich powinno odbywa? si? na podstawie kryteriów ustalonych przez rady wydzia?ów i przyj?tych przez Senat. Kryteria te powinny uwzgl?dnia? licz?ce si? powi?kszenie dorobku naukowego lub artystycznego, dydaktycznego, organizacyjnego od czasu ostatniego awansu oraz osi?gni?cia w zakresie kszta?cenia kadr, a tak?e m.in.: odbycie sta?u krajowego lub zagranicznego, znajomo?? j?zyka obcego nowo?ytnego.
 2. Na wydzia?ach posiadaj?cych uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora utrzymuje si? zasad? zatrudniania na stanowiska nauczycieli akademickich osób ze stopniem naukowym co najmniej doktora.
 3. Studia doktoranckie powinny stanowi? ?ród?o perspektywicznego pozyskiwania wysoko kwalifikowanej kadry naukowej.
 4. Nale?y wzmocni? pod wzgl?dem kadrowym te kierunki studiów, które nie spe?niaj? wymogów MENiS w zakresie proporcji liczby nauczycieli akademickich z tytu?em profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego do liczby studentów, poprzez zatrudnianie pracowników posiadaj?cych tytu? naukowy lub stopie? naukowy doktora habilitowanego. Dzi?ki temu okre?lone dziedziny i dyscypliny naukowe utrzymaj? lub uzyskaj? uprawnienia do nadawania stopni naukowych.
 5. Adiunkci, którzy w terminie okre?lonym w ustawie o szkolnictwie wy?szym, tj. po 9 latach pracy, nie uzyskali stopnia naukowego doktora habilitowanego lub przewodu artystycznego drugiego stopnia, mog? uzyska? przed?u?enie zatrudnienia na tym stanowisku, nie wi?cej jednak ni? o trzy dwuletnie przedzia?y czasowe, wynikaj?ce z trybu dokonywania ocen okresowych.
 6. W przypadkach du?ej liczby godzin ponadwymiarowych w jednostkach organizacyjnych stwarza si? mo?liwo?? zatrudniania na stanowiska starszych wyk?adowców adiunktów nie rokuj?cych rozwoju naukowego, a wyró?niaj?cych si? osi?gni?ciami w dydaktyce.
 7. Zatrudnienie starszych wyk?adowców ponownie na stanowiska adiunktów mo?e nast?pi? po z?o?eniu przez nich pracy habilitacyjnej do druku.
 8. W jednostkach organizacyjnych, w których wyst?puj? godziny ponadwymiarowe mo?liwe jest okresowe zatrudnianie na podstawie umowy-zlecenia uczestników dziennych studiów doktoranckich, nie pobieraj?cych stypendiów.
 9. Nale?y ograniczy? zatrudnianie osób, dla których Uniwersytet jest drugim miejscem pracy oraz osób niepe?nozatrudnionych.
 10. Nie powinno si? przed?u?a? umów o prac? osobom, które osi?gn??y wiek emerytalny lub ustali?y wcze?niejsze przej?cie na emerytur?.
 11. Mianowanym nauczycielom akademickim z tytu?em naukowym i stopniem naukowym doktora habilitowanego, którym z mocy prawa wygasa stosunek pracy z ko?cem danego roku akademickiego w zwi?zku z uko?czeniem 70 roku ?ycia – mo?na przed?u?a? zatrudnienie tylko do ko?ca danego roku kalendarzowego.
 12. Zwi?kszanie liczby adiunktów, asystentów i pracowników dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych powinno mie? miejsce wy??cznie w sytuacji, gdy obci??enie dydaktyczne jednostki przekracza pensum pracowników i doktorantów, a tak?e dopuszczaln? ustawowo zwy?k? godzin dla pracowników wynosz?c? 25% pensum w przypadku pracowników naukowo-dydaktycznych i 50% pensum w przypadku pracowników dydaktycznych.
 13. Wprowadza si? obowi?zek okresowej oceny asystentów po pierwszym, trzecim i pi?tym roku zatrudnienia wg kryteriów ustalonych przez rady wydzia?ów.
 14. Mo?liwe jest kategoryzowanie obowi?zków nauczycieli  akademickich w zakresie bada?, dydaktyki i dzia?alno?ci organizacyjnej. W ramach bilansu godzin pracy mo?na indywidualnie ustala? obci??enie dydaktyczne i obowi?zki badawcze pracowników rokuj?cych szybki rozwój naukowy. Na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si? indywidualne ustalanie obowi?zków dydaktycznych i badawczych przez dziekana w granicach przewidzianych przepisami ustawy o szkolnictwie wy?szym i Statutu Uniwersytetu.
 15. Stypendia i urlopy naukowe przyznaje si? wy??cznie osobom spe?niaj?cym warunki terminowego zako?czenia przewodów doktorskich lub habilitacyjnych w ustawowym terminie.
 16. Nale?y kontynuowa? racjonalizacj? zatrudnienia pracowników nie b?d?cych nauczycielami akademickimi w ?cis?ym powi?zaniu z zadaniami dydaktycznymi i badawczymi oraz sytuacj? finansow? wydzia?ów, a tak?e doskonali? organizacj? oraz zasady funkcjonowania administracji i obs?ugi.­
 17. Nale?y udziela? pomocy mieszkaniowej nauczycielom akademickim, zw?aszcza zatrudnianym w celu wzmocnienia dyscyplin naukowych i kierunków studiów ubogich w kadr? naukowo-dydaktyczn?.

§ 2

Senat zobowi?zuje:

 1. Rady wydzia?ów do ustalenia szczegó?owych kryteriów zatrudniania i oceny nauczycieli akademickich, uwzgl?dniaj?cych zasady zawarte w § 1 niniejszej uchwa?y i specyfiki wydzia?ów.
 2. Komisje Senackie do realizacji zada? wynikaj?cych z przyj?tych w uchwale zasad, w zakresie w?a?ciwo?ci dzia?ania ka?dej z komisji.
 3. Dyrektora Administracyjnego i Senack? Komisj? ds. Kadrowych do ustalenia kryteriów zatrudniania i awansowania pracowników nie b?d?cych nauczycielami akademickimi.

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Ta strona by?a odwiedzana 984 razy (w tym z UWM 112 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-24
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa